Search

תקשור חמישי

- מדוע בחרנו להתגלם בחברות שיוצרות עבורנו כל כך הרבה קושי בין אנחנו לבין השלםבחרתם ללמוד על מובחנות כדי ללמוד שלם אחר מזה שממנו באתם. הנשמה שלכם מכירה שלם הרמוני, שייך לגמרי ונפרד לגמרי בו זמנית. כשירדתם אל המרחב התודעתי הצפוף יותר בעל החוקים האחרים, הנשמה שלכם נעה בין תודעה של מוכלות מלאה לתודעה של נפרדות מלאה. היא נעה על קו רצף אופקי במקום על הוויה כוללת רב ממדית.

כאשר היא מוכלת לגמרי נעים לה והיא תועה לגבי קיומה, כאשר היא נפרדת היא כמהה לשיכות השלם.

התודעה הקולקטיבית שלכם יוצרת שני קטבים אלו ובינהם היא נעה.

מתוך הנפרדות אתם נאבקים על מקום ומרחב, נאבקים על הכרה, על משאבים. תודעת הנפרדות שלכם יוצרת תודעה חסר ומזינה מאבק.

ראו את המלחמות המתחוללות בין העמים השונים על פני כדור הארץ, נפרדות – מאבק על משאבים.

התודעה הקולקטיבית שלכם המאמינה בנפרדות יוצרת פילוג ומאבק, היא מניחה את הפחד להבלע בתוך האחר ובו בזמן מיצרת כמיהה תמידית אל מוכלות טוטאלית.

מושא הכמיהה שלה הוא מהות הפחד.

החזקת הוויה שכזו, בעוצמה בה אתם מחזיקים תודעה זו, מייצרת בתוככם, כפרטים וכחברה, סכסוך תמידי, וחסר תמידי המזינים זה את זה.


-איך אני יכולה להתגבר על זה כפרט.


תחזיקי את הווית השלם. השייך בנפרדות


- יש בי חשש שלא ישאר לי שם מקום. שאעלם.

-

הוא שאמרנו. ויש לך גם חשש להעלים. תודעה שבהכרח מייצרת באופן מיידי את שני אלו או אחד מהם.

המשך יבוא...

6 views1 comment

Recent Posts

See All

הסבר/המשך לתקשור השלישי

למחרת הסבירו לי על הפעולה. הנה לפניכם: הפעולה היא אמצעי שמאפשר לכם להיות ההוויה שאותה אתם רוצים להגשים. התגלמותכם בחומר היא התגלמות בתדר נמוך יותר ולכן עליכם לעשות פעולה כדי להיות ההוויה של הדבר אותו

תקשור שלישי

צורת ההתמסרות הגבוהה ביותר מאפשרת לך הקשבה אמיתית להדרכה. זהו הסבר המיועד עבורך. על ידי שמירה על הרצף תשיגי תוצאות טובות יותר בכל תחום. על ידי השטף, על ידי חיבור נקודות ברצף זו לזו. עלייך לסמוך יותר ע

תקשור שני

את כועסת. את רוצה משהו ובו בזמן מתנגדת לו מפחד. אל תפחדי. את מוגנת תמיד ועכשיו גם כשאת עושה משהו חדש לגמרי. חלקיקי האנרגיה המשתנים אינם יוכלים לפגוע או להיפגע. גמישותם במרחב אינה ניתנת לשינוי. רק בתוד

© 2020 כל הזכויות שמורות ליפעת קדם | טיסת התודעה 233

  • Facebook
  • YouTube